Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

5942 2fdd 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaaknatazs aknatazs

January 13 2018

5617 735a 420
Reposted fromZircon Zircon viav3bso v3bso
5622 7b93 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viav3bso v3bso

January 12 2018

5571 3831 420
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viainto-black into-black
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viainto-black into-black
9126 3f1b
4336 1416 420
Reposted frompiehus piehus viasatyrlane satyrlane
5405 67fb 420
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
4450 4366 420
Reposted fromtfu tfu viaredhairwitch redhairwitch
5889 2b3c 420
Reposted fromdivi divi viaredhairwitch redhairwitch
5240 bf4c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaredhairwitch redhairwitch
4449 a142 420

the-goddamazon:

giddytf2:

note-a-bear:

human-and-a-dancer:

it’s a puff ball with other puffballs for feetzies

NOOOOOOOOO

Awww, look at you, you puffy floofy floof pooof flooofoopoof foof.

OMG

Reposted fromtron tron viaredhairwitch redhairwitch
0701 0947
Reposted frommuszynka muszynka viaredhairwitch redhairwitch
1410 e859 420

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viaredhairwitch redhairwitch
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaredhairwitch redhairwitch
1558 10fa 420
zgroza łojowa
Reposted frompankamien pankamien viaredhairwitch redhairwitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl